Tính năng

Phân hệ nền tảng

Quản lý các thông tin cơ bản của hệ thống như thông tin account, thông tin quyền hạn sử dụng của account, các thông tin chung của hệ thống như thông tin code, thông tin nhân viên….

Phân hệ giáo vụ

Quản lý các thông tin trong trường như thông tin sinh viên, thông tin đăng ký dự học sinh viên, thông tin chương trình đào tạo, thời khóa biểu, hỗ trợ các nghiệp vụ từ cơ bản đến phức tạp.

Phân hệ tài chính (học phí)

Có thể quản lý tình trạng nộp tiền học phí các loại của sinh viên. Có thể phân bổ riêng hoặc phân bổ lại,có thể xử lý cả việc chia ra nộp.

Phân hệ sức khỏe/ngoại khóa

Có thể quản lý thông tin khám sức khỏe của sinh viên theo từng năm, kỳ và thông tin sử dụng phòng khám. Ngoài ra, có thể quản lý về thông tin hoạt động ngoại khóa như thông tin các câu lạc bộ, các sự kiện nhà trường sẽ tổ chức…

Phân hệ hướng nghiệp

Quản lý các thông tin tuyển dụng của các công ty, thông tin thực tập và làm việc của cựu sinh viêntừng học tại trường, sinh viên học tại trường có thể đánh dấu các thông tin quan tâm vào trong account của bản thân để tiện theo dõi, và nhà trường sẽ dựa trên những thông tin đó để đưa ra những hỗ trợ và lời khuyên thích hợp.

Phân hệ học bổng

Có thể dựa vào kết quả học tập để đánh giá sinh viên có thể được nhận học bổng hay không? Quản lý thông tin sinh viên nhận học bổng. Quản lý sinh viên yêu cầu nhận học bổng…

Chức năng

Phán định kết quả học tập
Phán định kết quả học tập
Hướng nghiệp sinh viên
Hướng nghiệp sinh viên
Quản lý chương trình đào tạo
Quản lý chương trình đào tạo
Quản lý kết quả học tập
Quản lý kết quả học tập
Hướng nghiệp
Hướng nghiệp
Quản lý thông tin nộp học phí
Quản lý thông tin nộp học phí
Quản lý học bổng
Quản lý học bổng
Đăng ký thông tin sinh viên
Đăng ký thông tin sinh viên